آلاچیق

همه چی از همه جا!

برای شادی روحش یه کف مرتب ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...

...

..

...


صدایاب