آلاچیق

همه چی از همه جا!

اول قول بده که به خونسردی خودش مثلث باشی بعد برو پایین!


...

...

...

...

...

...

...

...

...

 با شما بودما...!!!

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

دیگه خودت می دونی...!!

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

می خنده دیگه...!    خودت نمی خندی؟


خب یجای کار داره می لنگه می دونم


حالا گیر ندین دیگه...


چیز خاصی نمی بینم! فقط داره می خنده!!!!!

صدایاب