آلاچیق

همه چی از همه جا!

 در تصویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید،هیچکس عصبانی نیست، هیچکس


سوار بر اسب نیست،هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید، هیچ وقت برده داری در


ایران مرسوم نبوده، در  بین  این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برهنه


وجود ندارد، این آداب ما ایرانیان است:


    (نجابت،قدرت،احترام،مهربانی و خوشرویی)

صدایاب