آلاچیق

همه چی از همه جا!

آدم جان! این چیه پوشیدی آخه؟ اینگار تو شلوارش...

آخه... چی بگم؟!!!!! چیزی نمی گمصدایاب