آلاچیق

همه چی از همه جا!

بی خیال غم دنیااااااااااااااا

بی خیــــــــــــــــــــــــــــــال غم دنیــــــــــــــــا...


صدایاب