آلاچیق

همه چی از همه جا!

یعنی زدن رو دست شوماخر


صدایاب